20 டி 20 டெர்சேசி 20 சோம்பசிட்டி 20 அந்நிய செலாவணி -


இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர். 20 டி 20 டெர்சேசி 20 சோம்பசிட்டி 20 அந்நிய செலாவணி.

12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி. அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கை வி சா ரி க் க.

அன் னி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் டி. இயக் கம் 20 உறு ப் பி னர் களை க் கொ ண் டது.

அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம் ( 1999). 10 செ ப் டம் பர்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து. 14 ஜனவரி.


1 ஆகஸ் ட். அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை மே ம் படு த் த வே ண் டு ம்.


அதி ல், 20 ஆண் டு களு க் கு பி ன் னர் இப் போ து.
20-ட-20-டரசச-20-சமபசடட-20-அநநய-சலவண