பாக்கிஸ்தானில் அந்நிய செலாவணி தங்கம் விலை -

செ ன் னை இன் றை ய தங் கம் வி லை நி லவரம் ( 9th Oct ). நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி சு த் தமா கக் கா லி யா க் கப் படு கி றது.

தங் கம் வி லை உயர் வு க் கு நீ ண் ட நா ட் களா க. 17 செ ப் டம் பர்.

18 ஜூ லை. தங் கம் மற் று ம் வெ ள் ளி யி ன் வி லை தொ டர் ந் து ஏற் றத் தை சந் தி த் து ள் ளன.

பாக்கிஸ்தானில் அந்நிய செலாவணி தங்கம் விலை. மங் களு ரூ இன் றை ய தங் கம் வி லை நி லவரம் ( 9th Oct ).

மதி ப் பு மி க் க அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு வளங் களி ன் வழி யே. 22 கே ரட் மற் று ம் 24 கே ரட் தங் கம் வி லை நி லவரம் மற் று ம் கடந் த 10 நா ட் களி ன் ரு பா ய்.
கடந் த 2 வா ரங் களி ல் தங் கம் வி லை 1% கு றை ந் து ள் ளது. இந் தி யவி ன் மு க் கி ய நகரங் களி ல் இன் றை ய தங் கம் வி லை.
22 கே ரட் மற் று ம் 24 கே ரட் தங் கம் வி லை நி லவரம் மற் று ம் கடந் த 10.
பககஸதனல-அநநய-சலவண-தஙகம-வல