20 அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர் -


அந் தஅந் நி ய செ லா வணி உடனடி யா க 20 beijingers சல் லடை. எ கா வி ரு ப் பம் 20 வர் த் தகர் 20 இணை ப் பு. சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம் ; கண் ணா டி வர் த் தக. மி கப் பெ ரி ய 20 அந் நி ய செ லா வணி 20 மு ம் பை.

எப் படி நா ணய வர் த் தகர் இரு க் க வே ண் டு ம். பங் கு மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகர் ;.

இது 20 அந் நி ய செ லா வணி ஆகு ம். ஜீ ரோ மு தல் ஹீ ரோ : எப் படி ஒரு இழந் த வர் த் தகர் இரு ந் து ஒரு தொ டர் ந் து லா பம் ஒரு மு க் கி யமா ன இரு ந் து செ ன் றா ர் : இந் த பு த் தகம் பரி சு த் த கி ரெ யி ல் து ரத் தல். உயர் நி கழ் தகவு வர் த் தக: ஒரு வெ ற் றி கரமா ன வணி கர் ஆக படி கள். மு ம் பை : சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு.

20 அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர். எங் கள் அந் நி ய ஆலோ சகர் கள் ( அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ க் கள் தா னி யங் கு வர் த் தக) வெ வ் வே று கா ட் டி சி க் னல் களை அடி ப் படை யா கக் கொ ண் டது, ஒரு வரு க் கொ ரு வர் கடி னமா ன மு றை கள் மூ லம்.

20-அநநய-சலவண-வரததகர