அந்நிய செலாவணி மாற்று விகிதங்கள் கோபன்ஹேகன் -


07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. Dinamalar, Dinamalar Nellai - 5.

அந்நிய செலாவணி மாற்று விகிதங்கள் கோபன்ஹேகன். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.
இந் தி ய ரூ பா ய் நா ணய மா ற் று வி கி தம் து வக் க நி லவரம் - மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய. 4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

4 டி சம் பர். Dinamalar, Dinamalar Nellai - 6.
3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். 6 டி சம் பர்.

அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி, இறக் கு மதி யி ல் பா தி ப் பு கள் ஏற் படு ம். ஒரு நா ட் டி ன் பணத் தை வே று ஒரு நா ட் டி ன் பண அளவி ல் கு றி ப் பி டு வது அன் னி ய செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் என் பதை நே ற் று.

அநநய-சலவண-மறற-வகதஙகள-கபனஹகன