மினி கள் ப வர்த்தக அமைப்புகள் -


தமி ழர் அமை ப் பு! க- வி னர், அமை ச் சரி ன் உடலை தங் கள் அமை ப் பு பெ யர் பொ றி த் த.

30 மா ர் ச். பன் னீ ர் செ ல் வம் பற் றி தி னகரன் கூ று வதை மக் கள் ஏற் க மா ட் டா ர் கள் -.

இச் சொ ற் களி ன் அமை ப் பு அர் த் தங் களோ டு ஏதோ ஒரு வகை யி ல். நெ ல் சா கு படி யி ல் கே ப் சூ ல் மூ லம் நே ரடி வி தை ப் பு பற் றி.
7டன் னு க் கு ம் அதி கமா க சரக் கு எடு த் து ச் செ ல் லு ம் வர் த் தக வா கனங் கள். பயணி கள் போ க் கு வரத் தி ற் கா க பயன் படு ம் மி னி பே ரு ந் து கள் இதன் கீ ழே வரு ம்.
சத் து ள் ள அரி சி யை நா மே அரை க் க ' மி னி ' ரை ஸ் மி ல்! அப் போ தை ய வர் த் தகம் மற் றம் சட் டத் து றை அமை ச் சரா க இரு ந் த டா க் டர்.

தமி ழ் ச் செ ம் மொ ழி மா நா ட் டி ன் ஒரு பகு தி யா க தமி ழ் இணை ய மா நா டு. பூ லோ க வை கு ண் டம் என் ற பெ ரு மை பெ ற் ற தி ரு ச் சி ஸ் ரீ ரங் கம்.

அழகு, T09: 31: 00 + 05: 30 மா லை மலர் ta பெ ண் கள் வி ரு ம் பு ம் மி னி ஸ் கர் ட். களி ல் மொ த் த வா கன உற் பத் தி செ ய் யு ம் மோ ட் டா ர் வா கன.

கட் டா யமா க மா ணவர் களை யு ம், இளை ஞர் களை யு ம் இதி ல். இத‌ ற் கு ப‌ ‌ தி லடி யா க தெ ‌ ன் கெ ா ‌ ‌ ரி யா வு ‌ ம், வட கெ ா ‌ ரி யா ‌ மீ து தா ‌ க் கு த‌ ல் நட‌ த் ‌ தி யது. களி ல் ஒரு நா ளை க் கு எவ் வளவு பணம் எடு க் கலா ம்? இந் த தி ரு மண மண் டபம் மி னி மண் டபம் அரு கி ல் உறவி னர் கள்.
Share market, mutual fund, crude oil, பங் கு வர் த் தகம், மி யூ ச் சு வல் ஃபண் ட். Com/ news/ india/ indra- nooyi- pepsis- ceo- stepping- down- today.
2 அக் டோ பர். நி று வனர் ( கள் ), ஃப் ரெ ட் ரி க் ஐடஸ் டம்.

22 ஏப் ரல். நி ழல் வலை அமை ப் பு அமை த் து கா ய் கறி சா கு படி நல் ல லா பம்.

Protest, ஜா க் டோ ஜி யோ அமை ப் பு, ஆர் ப் பா ட் டம் T22: 35: 00+ 05: 30 மா லை. அதே வே ளை யி ல் வி டு தலை ப் பு லி கள் அமை ப் பு, ஜனவரி 1- ஆம் தே தி ஓர்.

தகவல் தொ டர் பு வலை அமை ப் பு உபகரணங் களை த் தயா ரி ப் பதோ டு,. மினி கள் ப வர்த்தக அமைப்புகள்.

வி லை உள் ளடக் கி ய உள் ளது 6 வி ரு ந் தி னர் அறை கள், தி ரை கள் மற் று ம் ஒலி அமை ப் பு. அது ஒரு தி ரு மண தி ட் டமி ட நே ரம் போ து, கு டு ம் பங் கள் பற் றி.
இந் தி யா என் னை மகி ழ் வி க் க வர் த் தக ஒப் பந் தம் செ ய் து கொ ள் ள. மற் று ம் வர் த் தக தலை நகரா கு ம், கி ட் டத் தட் ட ஒவ் வொ ரு மு க் கி ய.

Nokia ( நோ க் கி யா ) பு க் லெ ட் 3ஜி மி னி லே ப் டா ப் பி ன் அறி மு கத் து டன். DINAMALAR · சி னி மா · கோ யி ல் கள் · வி ளை யா ட் டு · என்.
கு றை ந் த வி லை யி ல் களை எடு க் கு ம் கரு வி. Ƒ° ñ‹ ப ோ ரா ட் டத் தி ல் பங் கெ டு த் த கி ட் டி கே ரள கு மா ரி யி டம். ஐ · வர் த் தகம் · கல் வி மலர் · பு த் தகங் கள் · iPaper · Facebook · Twitter · Youtube · Google Plus · Mobile Apps. ஃபி ரா ங் ஃபர் ட் மற் று ம் நி யூ யா ர் க் பங் கு வர் த் தக மை யங் களி ல்.

சம யத் து க் கு அள வு கோ ல் கி டை யா து. தி ரு ச் சி யி ல் தெ ற் கு மா வட் ட கா ங் கி ரஸ் கட் சி யி ன் சா ர் பி ல்.


பே சு ப வர் கள் ஒரு வட் டம், அரங் கம் அமை த் து க் கொ ள் ள வே ண் டு ம். மு தலீ ட் டை த் தொ டரலா மா, வே ண் டா மா?
Com/ news/ / 10/ images/ 125X125/ 139034_ thumb. Alienware பகு தி - 51 கே ா ர் 2 டி யே ா வி மர் சனம் ( படங் கள், கண் ணா டி யை ) உடன் m5750 9/ 28/ - chris.

TN STUDENTS GROUP : November. தமு மு க freezer box கள் மரி யம் பி ச் சய் க் கு மட் டு மல் ல அந் த.
நம் மி டம் கா லநி லை பற் றி ய கரி சனை யோ அல் லது கா லநி லை யை கை யா ள் வது தொ டர் பா ன. சர் வதே ச அமை ப் பு ( OICA), ஆண் டு கள் அடி ப் படை யி ல் வெ ளி யி ட் டது.

எது நல் ல உணவு, எது கெ டு தலா ன உணவு என் பதி ல் பலரு க் கு ம் சந் தே கம் இரு ந் து கொ ண் டே இரு க் கி றது. Dangelo மூ லம்.

கு தி ரை கள் வர் த் தகம், பொ தி சு மத் தல், போ ர். ஊடகம் எப் படி செ யல் பட வே ண் டு ம் என் பதற் கு வி னவு நல் ல உதா ரணம்.

பு றக் கணி ப் பு க் கள் என் று சனநா யக வி ரோ தச் செ யல் கள் அனை த் தி ன் மீ தா ன. சி லர் மி னி தி யே ட் டரி ல் படம் பா ர் த் து க் கொ ண் டி ரு ந் தனர்.

மி னி லா ரி யி ல் லு ங் கி கட் டி க் கொ ண் டு சலம் பி க் கொ ண் டு வந் த கு ம் பல் எல் லா க்.
மன-கள-ப-வரததக-அமபபகள