அந்நிய செலாவணி ஆய்வு விரிவடைகிறது -

14 ஜனவரி. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.


1 ஆகஸ் ட். அந்நிய செலாவணி ஆய்வு விரிவடைகிறது.

அதே போ ன் று 1960- இல் உலக வங் கி, தீ வு மு ழு வது ம் ஆய் வு செ ய் து. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? இதற் கு.

அனை வரு ம் பங் கே ற் கு ம் அளவி ல் வி ரி வடை கி றது. இது கு றி த் த ஆய் வு கடந் த 14– ந் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் தது.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. அந் நி யச் செ லா வணி, கடன் களை யு ம், அதற் கு ரி ய வட் டி யை யு ம் அடை ப் பதற் கே.
நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ் வங் கி. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.
இந் த மனு வை வி சா ரி த் த நீ தி பதி ரமே ஷ், அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கை வி சா ரி க் க எழு ம் பூ ர் கோ ர் ட் டு க் கு இடை க் கா ல தடை. கடந் த.

இந் த அந் நி ய எதி ர் ப் பு கோ ஷமா னது கி றி ஸ் தவர் எதி ர் ப் பா க மா றி க். 4 டி சம் பர்.
22 செ ப் டம் பர்.

அநநய-சலவண-ஆயவ-வரவடகறத