ஒழுங்குமுறைப்படி -


25 ஏப் ரல். இது பெ யரொ ன் றா க இரு ப் பதா ல், பொ து வா ன ஒழு ங் கு மு றை ப் படி பெ யரி டு தல் ஒரு சீ ர் படு த் தப் பட் ட மு றை மை யா க இரு க் கு மல் லவா?


அனை த் து தொ ல் பொ ரு ளி யல் மரபு ரி மை களை இனங் கண் டு அவற் றை ஆவணப் படு த் தல். ஆயு தங் களை ஒழு ங் கு மு றை ப் படி அடு க் கி வை ப் பது ம், தே வை க் கே ற் ப நா ள் தோ று ம் அவற் றை எடு த் து போ ர் க் களத் து க் கு.

இன் னு ம் சி லர் ஒரு கு ழந் தை யை எப் படி வளர் ப் பது வீ ட் டு செ லவி னங் களை ஒழு ங் கு மு றை ப் படி எப் படி நடத் து வது என் பதெ ல் லா ம். தி ரு ச் சபை யி ல் உள் ள பல சபை கள் மீ ண் டு ம் தங் களி ன் ஒழு ங் கு மு றை ப் படி செ யல் பட, இவர் பரி வன் பு டனு ம், மு ன் மதி யு டனு ம் செ யல் பட் டா ர். இவர் பயன் படு த் தி ய, ' ஒழு ங் கு மு றை ப் படி அமை ந் த, தர் க் கரீ தி யா ன வழி மு றை களே ' அல் ஜீ ப் ரா என் ற தனி ப் பி ரி வி ன் வளர் ச் சி க் கு வழி வகு த் தன. பெ ரு ம் பா லா னோ ர், அங் கீ கா ரம் பெ றா த மற் று ம் ஒழு ங் கு மு றை ப் படி அமை யா த து றை களி லே யே வே லை க் கு அமர் த் தப் பட் டு.


மெ ன் பொ ரு ட் பொ றி யல் ஆனது IEEE இன் வரை வி லக் கணப் படி " ஓர் ஒழு ங் கு மு றை ப் படி மெ ன் பொ ரு ளை வி ரு த் தி செ ய் து, இயக் கி ப் பா ரமரி ப் பதே. ஒழுங்குமுறைப்படி.
29 ஜனவரி. இலங் கை யி ல் தொ ல் பொ ரு ள்.

26 ஏப் ரல். மே லு ம் மெ ரி னா வி ல் சமா தி கள் வை க் கப் பட் டி ரு ப் பது, கடலோ ர ஒழு ங் கு மு றை ப் படி வி தி மீ றல் என் று தெ ரி வி த் து ள் ளா ர்.
நோ க் கு.

ஒழஙகமறபபட