சிறந்த பைனரி விருப்ப ரோபோ -

வி ரு ப் ப ஓய் வி ல் செ ல் ல வி ரு ம் பு ம் ஒரு அரசு ஊழி யர் 50 வயதை நி றை வு செ ய் தவரா க இரு க் க வே ண் டு ம் அல் லது கு றை ந் த பட் சம் 20 ஆண் டு கள். தமி ழ் நா டு மி ன் உற் பத் தி கழக ஊழி யர் களு க் கா ன வி ரு ப் ப ஓய் வு கு றி த் த தகவல் கள் இங் கு கொ டு க் கப் பட் டு ள் ளன.

கோ டி மக் களா ல் மதி க் கப் படு கி ற, உலகி ல் சி றந் த நூ று மனி தர் களி ல். அடு த் ததா க, சி ந் தனை என் பது மூ ளை யி ன் இரு மடி ( பை னரி ) மு றை யி லா ன ஓர் இயங் கி யல் செ யல் பா டு.

இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் MT4 மற் று ம் MT5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க. சிறந்த பைனரி விருப்ப ரோபோ.

சு யமா க. என எடு த் து க் கா ட் டி சொ ந் த வி ரு ப் பத் தை மு ன் வை க் கி றா ர் கள்.

ரோ போ என் பது ம் இயந் தி ரம் தா ன்.

சறநத-பனர-வரபப-ரப