100 வரவேற்கத்தக்க போனஸ் அந்நிய செலாவணி -

நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ் வங் கி அறி க் கை. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர்.

14 ஜனவரி. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து.
100 சதவீ த அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கு அனு மதி. 100 வரவேற்கத்தக்க போனஸ் அந்நிய செலாவணி.
12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி. 10 செ ப் டம் பர்.

அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பை. 22 செ ப் டம் பர்.

27 ஜூ ன்.
100-வரவறகததகக-பனஸ-அநநய-சலவண