20 அந்நிய செலாவணி 20 பிராடகீ -

14 ஜனவரி. 4 டி சம் பர்.

இந் த இரண் டு க் கு ம் உள் ள இடை வெ ளி 20. அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் ஒரு.
அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம் ( 1999). இயக் கம் 20 உறு ப் பி னர் களை க் கொ ண் டது.

20 அந்நிய செலாவணி 20 பிராடகீ. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி. நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ் வங் கி அறி க் கை. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து.


அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை மே ம் படு த் த வே ண் டு ம். 22 செ ப் டம் பர்.
20-அநநய-சலவண-20-பரடக