கோல்கட்டா -


மு தல் போ ட் டி யி ல் கே ரளா, கோ ல் கட் டா. 2; செ ன் னை யி ல், 0.
ஏர் இந் தி யா நி று வனம் வரு ம் தி னங் களி ல் 5 பு தி ய வழி த் தடங் களி ல். 6 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.
11 days ago · பா ட் னா : பி கா ரி ன் தர் பங் கா ரயி ல் நி லை யத் தி ல் இரு ந் து. பு து டி ல் லி : செ ன் னை, மு ம் பை, டி ல் லி, கோ ல் கட் டா உள் ளி ட் ட.

கோ ல் கட் டா வி ல் பா ரதி யா ர் பி றந் த தி ன வி ழா. இந் தி யா வி ல் உள் ள பெ ரு நகரங் களை சு ற் றி பா ர் க் க செ ல் லு ம் போ து அந் தந் த ஊரி ல் தயா ரி க் கப் படு ம், கி டை க் கு ம் பி ரத் தி யே கமா ன.

1 நா ளு க் கு மு ன் னர். இதற் தா க இன் று கா லை வி மா னம் மூ லம் கோ ல் கட் டா கி ளம் பி செ ன் றா ர் கமல். செ ன் னை - கோ ல் கட் டா தே சி ய நெ டு ஞ் சா லை யி ல், கு ம் மி டி ப் பூ ண் டி அடு த் த, எளா வூ ர் அரு கே, ஆந் தி ர எல் லை பகு தி யை. 28 ஜனவரி.

கோ ல் கட் டா மரு த் து வமனை யி ல் தீ - Dinamalar Tamil News. 28 செ ப் டம் பர். இந் தி ய து ணை கண் டத் தி ல் கோ ல் கட் டா மற் று ம் பா கி ஸ் தா னி ன் கரா ச் சி ஆகி ய நகரங் களி ல் வெ யி லி ன் தா க் கம் கடு மை யா க. பி கா ரி ன் தர் பங் கா ரயி ல் நி லை யத் தி ல் இரு ந் து பு றப் பட் ட தர் மங் கா - கோ ல் கட் டா எக் ஸ் பி ரஸ் ரயி லி ன் 3 பெ ட் டி கள் தடம் பு ரண் டு.
Sep 04, · See what happened while Kolkata Bridge gets collapse! கோ ல் கட் டா : ஐ.


6 டி கி ரி. கோ ல் கட் டா ' இன் ' ரா ஜஸ் தா ன் ' அவு ட் '.

22 மணி நே ரங் களு க் கு மு ன் பு. கோ ல் கட் டா : பா ரதி.

மு ம் பை யி ல், 0. 14 ஆகஸ் ட்.

டி ல் லி யி ல் உள் ள. , கா ல் பந் து லீ க் போ ட் டி யி ல் கடை சி நே ரத் தி ல் எழு ச் சி கண் ட வடகி ழக் கு யு னை டெ ட் அணி 1– 0 என் ற கோ ல்.

கொ ல் கத் தா : கோ ல் கட் டா வி ல் பு கழ் பெ ற் ற பு த் தக கண் கா ட் சி க் கு கோ ல் கட் டா ஐகோ ர் ட் தடை வி தி த் து ள் ளது. பா ர் க் சர் க் கஸி ல்.

5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். வெ ப் பம் அதி கரி ப் பதா ல், இந் தி யா வி ல், கோ ல் கட் டா, அண் டை நா டா ன,.


கோல்கட்டா. 7; கோ ல் கட் டா வி ல், 1.

Kamalhassan ikamalhaasan kamal mamtabanarjee kiff. 8 நவம் பர்.

கோ ல் கட் டா ரா ஜஸ் தா ன் அணி க் கு எதி ரா ன எலி மி னே ட் டர் போ ட் டி யி ல் கே ப் டன் தி னே ஷ். சற் று மு ன் கோ ல் கட் டா பா லம் உடை கி ற தரு ணத் தி ல்.

, தொ டர் நடக் கி றது. இந் தி யா வி ல், 10வது ஐ.

, கா ல் பந் து தொ டரி ன் ஐந் தா வது ' சீ சன் ' இன் று து வங் கு கி றது. 10 days ago · kerala soccer team, isl, Dinamalar Sports gives you latest sports News and photos, Live scores and milestones; covers all sports events, Live Sports News, Cricket.

கலகடட