அந்நிய செலாவணி ஆலை ரூட் -

அமெ ரி க் கா வு க் கு ம் சீ னா வு க் கு ம் இடை யே நடக் கு ம் வர் த் தக. சி ங் கப் பூ ரை சே ர் ந் த டி பி எஸ் வங் கி யி ன் தலை மை பொ ரு ளா தா ர.

State and Central Government should help in crackers ban issue says Ramadoss. ஏதோ ஸ் டெ ர் லை ட் ஆலை க் கு ஆதா யம் அளி க் கவே பா.
எத் தனா ல் உற் பத் தி க் கு வழி வி ட் டா ல் வி ளை நி லங் கள் பறி போ கு ம். ரு தொ ழி லை த் தொ டங் கி வெ ற் றி யடை வதே மி கப் பெ ரு ம் சவா லா க.

தற் ­ போ து ஆலை மூ டப் ­ பட் ­ ட­ தா ல், அதன் வி லை கி டு ­ கி ­ டு ­ வெ ன உயர் ந் ­ து ள் ­ ளது. அம் மா வ என் ன பா டு படு த் து னா ங் க?

எண் ணெ ய் வி லை கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி. ஒரு வி ஷயம்.
அந்நிய செலாவணி ஆலை ரூட். தலை வரு இறந் தபோ து.


There is a case in Supreme court which needs to ban crackers firing all over india. க அரசு இந் த பு தி ய.

சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் மு ன் பு எப் போ து ம் இல் லா த.
அநநய-சலவண-ஆல-ரட