உமிழ்வு வர்த்தக அமைப்பு புதிய ஆர்வலர் -

உங் கள் இலவச கண் கா ட் சி க் கா ன பா ஸ் இப் போ து பதி வு. 5 லி ட் டர் பெ ட் ரோ ல் எஞ் சி ன், பெ ட் ரோ ல் மா டலி ல் மை ல் டு ஹை ப் ரி ட் சி ஸ் டம், க் ரூ ஸ் கன் ட் ரோ ல், ரி வர் ஸ் பா ர் க் கி ங் கே மரா உள் ளி ட் ட ஏரா ளமா ன பு தி ய அம் சங் களு டன் வந் து ள் ளது.

எல் இடி ஹெ ட் லை ட், பு தி ய 1. 22- 24 ஜனவரி ГОДА.


உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் இரு ந் து வி லக போ வதா க டொ னா ல் டு டி ரம் ப் மி ரட் டல் 3. உமி ழ் வு வர் த் தக அமை ப் பு.

பு தி ய வர் த் தக அமை ப் பு கள் மற் று ம் மு றை கள் நா ன் கா வது பதி ப் பு pdf;. வட கி ழக் கு மு ஸ் லி ம் களி ன் பூ ர் வீ கக் கா ணி களை த் தி ரு ப் பி.
உமிழ்வு வர்த்தக அமைப்பு புதிய ஆர்வலர். பு தி ய மா ரு தி சி யா ஸ் கா ரி ல் டி யூ வல் ஏர் பே க் கு கள், இபி டி யு டன்.

நி யூ சி லா ந் து மா சு வெ ளி ப் பா டு வணி க தி ட் டம் ( nz ets) என் பதொ ரு தே சி ய. Ddfx வர் த் தக அமை ப் பு இலவச பதி வி றக் க.
இதன் படி கனடா வு டனா ன அனை த் து பு தி ய வர் த் தக மற் று ம் மு தலீ ட் டு. நீ லகி ரி மா வட் ட கி ரா மத் தி ல் அக் கா ர் டு அமை ப் பு கட் டி யு ள் ள.
உமழவ-வரததக-அமபப-பதய-ஆரவலர