பாக்கிஸ்தானில் அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் 2018 -

பாக்கிஸ்தானில் அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் 2018. Published : 09: 38 IST.

4 டி சம் பர். Dinamalar, Dinamalar Nellai - 6.
இதன் எல் லை நா டு களா க மே ற் கே பா க் கி ஸ் தா ன், வடக் கே பூ ட் டா ன், மக் கள். மே லு ம் இத் து றை யா னது இல் ஆண் டு வளர் ச் சி வி கி தம் 9.


3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். ஆண் டு க் கு 5 மி ல் லி யனு க் கு ம் மே லா ன அந் நி ய சு ற் று லா ப்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய மதி ப் பு. World Biofuel Day Modi Govt Save Rs 12 000 Crore Forex By Next 4 Years.


பம் பா ய் பங் கு ச் சந் தை இந் தி யா வி ன் அந் நி யச் செ லா வணி க். 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க. Dinamalar, Dinamalar Nellai - 7. இதன் எல் லை நா டு களா க மே ற் கே பா க் கி ஸ் தா ன், வடக் கே பூ ட் டா ன், மக் கள் சீ னக். இந் தி ய ரூ பா ய் நா ணய மா ற் று வி கி தம் து வக் க நி லவரம் - மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய.

Updated : 14 Jan. 2 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

ஒரு நா ட் டி ன் பணத் தை வே று ஒரு நா ட் டி ன் பண அளவி ல் கு றி ப் பி டு வது அன் னி ய செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் என் பதை நே ற் று.
பககஸதனல-அநநய-சலவண-வகதஙகள-2018