பைனரி விருப்பங்கள் மோசடி கனடா -

கனடா பு தி ய கு டி யு ரி மை ச் சட் டத் தி ன் மு ழு மை யா க ஜூ ன் அமலு க் கு. நீ ங் கள் ஐக் யூ சூ தம் வர் த் தகம் மு டி யு மா?


அந் நி ய செ லா வணி சந் தை நா ணய ஜோ டி கள் ; Instaforex வர் த் தகர் உள் நு ழை வு. Optionsxpress shortable பங் கு கள் ; பை னரி வி ரு ப் பம் இணை ப் பு நெ ட் வொ ர் க்.
பைனரி விருப்பங்கள் மோசடி கனடா. ஐக் யூ வி ரு ப் பம் வர் த் தகம் நீ ங் கள் 18 வயது அல் லது அதற் கு அதி கமா க இரு க் க வே ண் டு ம்.

இந் த உலகத் தி ல் அநீ தி யு ம் அடி மை த் தனமு ம் இரு க் கு ம் வரை. சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.

வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக. சா ய் பா பா வு க் கு உகந் த இந் த வி ரதத் தை 9 வா ரங் கள் தொ டர் ந் து.

இரு ம மற் று ம் டி ஜி ட் டல் வி ரு ப் பங் கள் பதவி உயர் வு அல் லது eea.

பனர-வரபபஙகள-மசட-கனட