212 அந்நிய செலாவணி ஆய்வு -


13 டி சம் பர். 30 ஜனவரி.

Especially pages; ; Jawaharlal Nehru: Rebel and Statesman by B. நா ட் டி ன் ஆபத் தா ன அந் நி ய செ லா வணி நெ ரு க் கடி யை தடு ப் பதற் கா க மூ ன் று.

அந் நி ய நி று வனங் கள் கை ப் பற் றி க் கொ ள் ள மு டி ந் தது. ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் சரி வி னை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி க் கு.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து. அந் நி ய நி தி மற் று ம் கடு மை யா ன வரி.

212 அந்நிய செலாவணி ஆய்வு. பணமு ம் அதி கம் என் கி ன் றன ஆய் வு கள்.

மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி. அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பை.

14 ஜனவரி. அந் நி ய செ லா வணி.

மற் று ம் தகவல் ஆய் வு அத் தி யா வசி யமா ன ஒன் று. 1577 கோ டி, பி ர் லா 212 கோ டி, சந் தி ரசே கர் 56 கோ டி.

அந் நி யச் செ லா வணி மோ சடி யை க். 22 செ ப் டம் பர்.
இது கு றி த் த ஆய் வு கடந் த 14– ந் தே தி யு டன்.
212-அநநய-சலவண-ஆயவ