அந்த 20 டாலர்ன் அந்நிய செலாவணி -

சா ன் ஸ் ( Chance) ஆரம் ப கா ட் சி யி ல் கா ட் டப் படு ம் வி தம் என் பது வே று. Browse and watch all of your favorite movies online instantly at FOX.

டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு சரி வை க் கண் டு வரு கி றது. இந் நி லை யி ல் இந் த மனு மீ தா ன வி சா ரணை கடந் த ஜூ லை 24ஆம் தே தி நடந் தது. அந்த 20 டாலர்ன் அந்நிய செலாவணி. ஆனா ல் பயணி வி ரு ம் பு வா ரே யா னா ல், அளி க் கப் பட் ட அந் நி ய செ லா வணி வி பரங் களை தங் கள் கை யெ ழு த் து, மு த் தி ரை, தே தி யு டன் கு றி ப் பி டலா ம்.


Oct 20, · சி ம் பு நடி த் த ஒரே உரு ப் படி யா ன படமா க நா ன் கரு து ம் படம்! This is a RARE DETAILS BLOG that focus on everything about Tamil language and Tamilans cultures, Amazing News, Scientific News, Tamil Medicines, Cooking Tips, World' s Mystery, Rare History, Sex Education, Electronics Technology, Business, Etc.


, 20) மு ம் பை. 20 மு ம் பை : சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தொ டர் ந் து கடு மை யா ன சரி வை சந் தி த் து வரு கி றது.

மு ம் பை : மொ கரம் பண் டி கை யை மு ன் னி ட் டு இன் று ( செ ப். மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் தொ டர் ந் து 3வது நா ளா க.

அதன் படி, எல் லா பெ ட் ரோ லி ய வர் த் தகங் களு ம் டா லரி ல் நடத் த சவு தி. லட் சக் கணக் கா ன பா கி ஸ் தா னி யர் கள் செ ளதி அரே பி யா வி ல்.


அந் த மனு வி ல் வரு வா ய் த் து றை உயர் அதி கா ரி யா க பணி யி ல் இரு ந் த. மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் இறக் கு மதி யா ளர் கள்.

அநத-20-டலரன-அநநய-சலவண