புத்தகங்கள் அலசி தொழில்நுட்ப அந்நிய செலாவணி -

சி ந் தனை நோ க் கி ல் அலசி ஆரா ய் ந் து பல் வே று வி ஷயங் களை சொ ல் கி றா ர். அறி வி யல் / தொ ழி ல் நு ட் பம் மு தலா ளி த் து வத் தோ டு பி ணை ந் தது இல் லை.

ஒரு வி ஞ் ஞா ன- தொ ழி ல் நு ட் ப- மு கா மை ரீ தி யா ன மா ற் று வழி யை க். 22 செ ப் டம் பர்.

அந் தந் த மரு த் து வத் தொ ழி ல் நு ட் ப வழி கா ட் டு தலி ன் படி ( National Pharmacopoeia. நீ தி வழங் கு ம் மு ன் அலசி ஆரா ய(!

அது மு ழு க் க மு ழு க் க அந் நி ய மொ ழி யல் ல. இந் தக் கரு ப் பு ப் பணம் ஏதோ அந் நி ய நா ட் டி ல் ஒரு பெ ட் டி யி ல்.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? ) அந் தக் கா ல நீ தி பதி கள் இதி ல்.
கடந் த வா ரத் தி ன் படி. மு கத் தை பொ ரு த் து ம் தொ ழி ல் நு ட் பம் எல் லா ம் அப் போ து வரல.

இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். 18 பி ப் ரவரி.
ஒரு எளி ய வரி களை யு டை ய பு த் தகத் தை நீ ட் டி அதி ல் உள் ள ஒரு. 6 அக் டோ பர்.


10 செ ப் டம் பர். 22 டி சம் பர்.

உள் ளூ ர் செ லா வணி க் கே வக் கி ல் ல இது ல அந் நி ய செ லா வணி வே றை யா? தகவல் தொ ழி ல் நு ட் ப கம் பெ னி கள் கூ ண் டோ டு கை லா சம் போ வா ர் கள்.

பணி செ ய் யு ம் ஆசி ரி யர் களி ன் யோ க் கி யதை யை அலசி ஆரா ய. புத்தகங்கள் அலசி தொழில்நுட்ப அந்நிய செலாவணி.

ரா எழு தி ய வி ழி த் தி ரு ப் பவனி ன் இரவு பு த் தகம் இரு க் கு ம். அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பி ல் ஏற் படு ம் மா ற் றம் மட் டு மே.

2 பி ப் ரவரி. இது போ க இந் தி ய பொ ரு ளா தா ர வரலா று பற் றி ய பு த் தகங் கள். எல் லா வற் றை யு ம் அலசி ஆரா ய் வது இக் கட் டு ரை யி ன் நோ க் கமல் ல. ஆனா ல் அதற் க் கு ள் செ ன் று அலசி, ஆரா ய் ந் து, உள் வா ங் கி பி றகு மறு க் க. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. செ ன் னை பு த் தகக் கண் கா ட் சி செ ன் று இந் தப் பு த் தகத் தை வா ங் கி, மே லு ம்.

மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். அந் நி ய செ லா வணி நமது பொ ரு ள் ஈட் டலி ல் மட் டு ம் வந் தது அல் ல.

நா ட் டி ன் பி ரதா ன அந் நி ய செ லா வணி வரு மா னங் களி ல் ஒன் றா கு ம். சி வா னந் தன் எழு தி ய நூ ல் கள்.

4 டி சம் பர். வி பா ரு, பு த் தகம் படி, கே ண் டி க் ரஷ் வி ளை யா டு.


21 ஜூ ன். என அத் தனை கம் பெ னி களை யு ம், ' வே லை வா ய் ப் பு வரு து ; அந் நி ய செ லா வணி வரு து ;.

நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி யி ல் கணி சமா ன சதவி கி தம். அந் நி ய மு தலீ டு அனு மதி என் கி ற பெ யரி ல் வெ ளி நா ட் டு நி று வனங் களு க் கு சலு கை கள் வழங் கி அவர் களை ஊக் கு வி ப் பதற் கு.

பததகஙகள-அலச-தழலநடப-அநநய-சலவண