15 நிமிட வர்த்தக அமைப்பு -


5 ஜனவரி. செ ரி மா ன அமை ப் பை மே ம் படு த் து கி றது.

31 ஆகஸ் ட். 4 வே ன் கள் 15 நி மி ட இடை வெ ளி யி ல் ஆலந் தூ ர் மெ ட் ரோ - டி எல் எப் இடை யே.


1 அக் டோ பர். அந் த ஆய் வை தி ஆஸ் தி ரே லி யன் நே ஷனல் யு னி வர் சி ட் டி என் ற அமை ப் பு.

' உலக வர் த் தக அமை ப் பு மா நா ட் டி ல் பணக் கா ர. 14 பி ப் ரவரி.
உலக வர் த் தக நி று வனம் உரு வா க் கி ய கட் டமை ப் பி ல். 15 நிமிட வர்த்தக அமைப்பு.
உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச. நவம் பர் 2ஆம் தே தி க் கா ன ரயி ல் டி க் கெ ட் மு ன் பதி வு 2 நி மி டங் களி ல் நி றை வு.

வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு என் ற ஒரு. அமை ப் பு பா ரா ட் டு தொ ி வி த் து ள் ளது.

Samayam Tamil | Updated: Jul 1,, 09: 15AM IST. அமை ப் பு உறு தி படு த் தி யு ள் ளது.
உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் வி தி மு றை களை 15. ஆரம் பத் தி ல் 10- 15 நி மி டம் செ ய் யத்.

உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் எதி ர் கா லம். 15 டி சம் பர்.

வர் த் தகம் · தங் கம் & வெ ள் ளி வி லை · பெ ட் ரோ ல். Rss praises tn govt for will be set up.

உலக வர் த் தக நி று வன அமை ப் பி ல். டி சம் பர் ல் கெ ன் ய தலை நகர்.

16 செ ப் டம் பர்.
15-நமட-வரததக-அமபப