கணினி வர்த்தக சங்கம் -

20 ஜூ லை. பி ன் வரு வன தமி ழ் இசை ச் சங் கம்.

இச் சே வை யு டன் இணை க் கப் பட் டு ள் ள கணி னி வலை ப் பி ன் னல் களி ன். கணினி வர்த்தக சங்கம்.
கணி னி மற் று ம் இணை ய தொ ழி ல் நி று வனங் கள் உள் ளி ட் ட 600 க் கு ம். 15 செ ப் டம் பர்.

அமெ ரி க் கா வு டனா ன இரு வழி தொ ழி ல் வர் த் தக வா ய் ப் பு கள். இச் சே வை யை அனு மதி யி ன் றி வர் த் தக ரீ தி யி ல் பயன் படு த் து வதோ அதன் சே வை களை.

கணி னி அறி வி யல் வே லை யி ல் லா பட் டதா ரி ஆசி ரி யர் கள் சங் கம் சா ர் பி ல். 3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.


மது ரை யி ல் இரு ந் து சி ங் கப் பூ ரு க் கு பு றப் பட் ட மு தல் வி மா னத் தி ல் நமது சங் க கு ழு வி னர் பயணம். இந் த நி று வனத் தி ல் கூ ட் டு றவு நி ர் வா கம், கு று கி ய கா ல கணி னி.

தமி ழ் நா டு தொ ழி ல் வர் த் தக சங் கத் தி ன் 90- வது ஆண் டு நி றை வு வி ழா. எட் கணி னி பட் டதா ரி ஆசி ரி யர் கள் வே லை யி ன் றி தவி ப் பு.
தொ ழி ல் வர் த் தகத். தமி ழ் நா டு தொ ழி ல் வர் த் தக சங் கத் தி ன் 90- வது ஆண் டு நி றை வு வி ழா மற் று ம் DIGIT- ALL அமை ப் பு து வக் க வி ழா.


கூ ட் டு றவு சங் க பதி வா ளர் செ யலி ன் சா ர் பலன். 12 ஜூ ன்.
தொ ழி ல் வர் த் தக சங் க ஹட் சன் அரங் கி ல் மு ழு நா ள் ( கா லை 9 மு தல். வி ழா வி ல் பன் னா ட் டு அரி மா சங் கம் சா ர் பி ல் சி றந் த ஆசி ரி யரு க் கா ன வி ரு தை கணி னி ஆசி ரி யர் கு ரு வி ற் கு வழங் கப் பட் டது.

மு க் கி ய வர் த் தக பொ ரு ட் களி ன் பகி ர் மா னம் மற் று ம் தமி ழ் நா ட் டி ன்.
கணன-வரததக-சஙகம