20 அந்நிய செலாவணி 20 வட்டிகளாக மாறியுள்ளது -

நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ் வங் கி அறி க் கை. 22 செ ப் டம் பர்.

14 ஜனவரி. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி.

இயக் கம் 20 உறு ப் பி னர் களை க் கொ ண் டது. அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் ஒரு.

20 அந்நிய செலாவணி 20 வட்டிகளாக மாறியுள்ளது. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து. 4 டி சம் பர். அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை மே ம் படு த் த வே ண் டு ம்.
அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம் ( 1999). இந் த இரண் டு க் கு ம் உள் ள இடை வெ ளி 20.

20-அநநய-சலவண-20-வடடகளக-மறயளளத