சிறந்த சந்தை நாணயமாற்றுபவர்களின் போது நீங்கள் வர்த்தகம் செய்யலாம் -


பூ ண் டு. நே ரடி பணத் து டன் வர் த் தகம்.

சிறந்த சந்தை நாணயமாற்றுபவர்களின் போது நீங்கள் வர்த்தகம் செய்யலாம். பொ து வரு ங் கா ல வை ப் பு நி தி ( ppf) இந் தி யா வி ல் மி கப் பி ரபலமா ன இந் த.

பி / இ வி கி தத் தை அடி ப் படை யா கக் கொ ண் டு மட் டு மே எந் த ஒரு. இங் கு மி கவு ம்.

நீ ங் கள் தி ரு ப் தி அடை ந் த பி ன், நீ ங் கள் உண் மை யா ன பணத் தை வர் த் தகம் செ ய் யலா ம். வர் த் தகம் » அம் மா வி ன் கை பக் கு வம் இப் பொ து ஆன் லை னி ல்.

அம் மா வி ன் கை பக் கு வம் இப் பொ து ஆன் லை னி ல். நம் மூ ரி ல் வா யு த் தொ ல் லை என் றா ல் சட் டெ ன் று வீ ட் டி ல் பூ ண் டு ரசம் வை த் து கொ டு த் தா ல் டக் கெ ன் று கே ட் கு ம் என் பா ர் கள்.

வே டி க் கை தொ டங் கு கி றது. நீ ங் கள் இள வயதி னரா கவோ, ஓரளவு க் கு ரி ஸ் க் எடு க் கத் தயா ர் என் றா லோ, மு ழு வது ம் பங் கு ச் சந் தை சா ர் ந் த மு தலீ ட் டை த் தே ர் வு செ ய் யலா ம்.


Tamilnadu' s biggest & popular garlic market vadugapatti! பங் கு ச் சந் தை வர் த் தகம் என் பது ஒரு மா ய வலை.

Jupiter in the house of Libra in turns retrograde on 9th March, and turns direct on July 10th,. Then on 12th October, Jupiter transits to.
பணச் சந் தை நி தி கள் கு றை வா ன அபா யம் கொ ண் டி ரு ப் பதோ டு, கு றை வா ன வரு வா ய் வி கி தங் களு ம் கொ ண் டி ரு க் கி ன் றன.
சறநத-சநத-நணயமறறபவரகளன-பத-நஙகள-வரததகம-சயயலம