2 வது வக்காலத்து -

Discussions arise in episode 42 of Bigg Boss Season 2. இதை தகர் க் க ஸ் டா லி ன் மரணமடை ந் து 50 வது ஆண் டி ல் உலகெ ங் கு ம் மீ ண் டு ம் பெ ரி யளவி ல் அரசி யலற் ற வெ ற் று அவதூ று கள் மீ ளவு ம். 2 வது வக்காலத்து. நி ரஞ் சன், ரகு வரன் கோ பா லன் ஆகி யோ ர் தலை மை யி லா ன கு ழு வி னர் 2 வது கட் டமா க இன் று மதி யம் தெ ன் கா சி வந் தனர்.

இந் தி யா வு க் கு 2 வது இடம்! The Supreme Court was told not favouring any fresh investigation into Mahatma Gandhi’ s assassination by Nathuram Godse by Amicus curiae Amarendra Sharan.

2 ஜி ஸ் பெ கட் ரம் மு றை கே டு வரலா ற் றி ல் இல் லா த அளவி ற் கு ஒரு லட் சத் து 76 ஆயி ரம் கோ டி வி ழு ங் கி நி ற் கி றது. ஜனவரி 15 மு தல் 26 வரை, ஆகஸ் ட் மு தல் தே தி மு தல் 15 வரை, செ ப் டம் பர் 25 மு தல் அக் டோ பர் 2 வரை அச் சு ஊடகம் மற் று ம் கா ட் சி ஊடகங் களி ல் கலை க்.

பு து ச் சே ரி, பு து வை அ. - சர் வதே சப் போ ட் டி யி ல் சா தி த் த அஜி த்.
வக் கா லத் து வா ங் கி பே சி னா ர் கமல். வக் கா லத் து தா க் கல் செ ய் யு ம் போ து வழக் கறி ஞர் களி ன் அடை யா ள.
சட் டமன் ற கட் சி தலை வர் அன் பழகன்.
2-வத-வககலதத