மற்றும் உலக அந்நிய செலாவணி ஆய்வு -

நா ட் டி ன் பொ ரு ளா தா ர நி லை கு றி த் து ஆய் வு செ ய் வதற் கா க பி ரதமர். பு து டி ல் லி : அமெ ­ ரி க் க டா ல­ ரு க் கு நி க­ ரா ன ரூ பா ய் மதி ப் பு, தொ டர் ந் து வீ ழ் ச் சி கண் டு வந் த நி லை ­ யி ல், நே ற் று ஏற் ­ றம் கண் ­ டது.

சந் தை ஆய் வு அம் சங் கள் Ø மனி த வி வரங் கள் மற் று ம் பரு நி லை சூ ழல் ( Demographic and Physical Environment ). லட் சக் கணக் கா ன பா கி ஸ் தா னி யர் கள் செ ளதி அரே பி யா வி ல். The examples and perspective in this article may not represent a worldwide view of the subject. சர் வதே ச செ லா வணி நி தி யத் தி ல் 8 ஆண் டு களி ல் பணி யா ற் றி யு ள் ளா ர்.
மற்றும் உலக அந்நிய செலாவணி ஆய்வு. தரவரி சை நா டு ஏற் று மதி + இறக் கு மதி வி பர நி லவர தே தி 1 அமெ ரி க் கா $ 2, 439, 700, 000, 000. Please improve this article and discuss the issue on the talk page. இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் mt4 மற் று ம் mt5.

இலங் கை யி ன் வெ ளி நா ட் டு ஒது க் கு கள் மற் று ம் வெ ளி நா ட் டு ப்.
மறறம-உலக-அநநய-சலவண-ஆயவ